五教

The five division of Buddhism according to the Huayan School, of which there are two That of [lang id =1028]杜順 Dushun down to [lang id =1028]賢首 Xianshou is
(1) [lang id =1028]小乘教 Hīnayāna which interprets nirvana as annihilation;
(2) [lang id =1028]大乘始教 the primary stage of Mahāyāna, with two sections the [lang id =1028]相始教 and [lang id =1028]空 [lang id =1028]始教 or realistic and idealistic,
(3) [lang id =1028]大乘終教 Mahāyāna in its final stage, teaching the [lang id =1028]真如 and universal Buddhahood;
(4) [lang id =1028]頓教 the immediate, direct, or intuitive school, e. g. by right concentration of thought, or faith, apart from 'works';
(5) [lang id =1028]圓教 the complete or perfect teaching of the Huayan, combining all the rest into one all-embracing vehicle. The five are now differentiated into [lang id =1028]十宗 ten schools. The other division, by [lang id =1028]圭峯 Guifeng of the same school, is
(1) [lang id =1028]人天教 rebirth as human beings for those who keep the five commandments and as devas those who keep the [lang id =1028]十善 as [lang id =1028]相始教 above;
(4) [lang id =1028]大乘破相教 as [lang id =1028]空始教 above; and
(5) [lang id =1028]一乘顯性教 the one vehicle which reveals the universal Buddha-nature; it includes
(3),
(4), and
(5) of the first group. See also [lang id =1028]五時教.
* * *
見五教十宗條。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 五教 — 1.五常之教。 指父義、母慈、兄友、弟恭、子孝五種倫理道德的教育。 《書‧舜典》: “汝作司徒, 敬敷五教。” 孔 傳: “布五常之教。” 《左傳‧文公十八年》: “舉八元, 使布五教於四方, 父義、母慈、兄友、弟共、子孝。” 《舊唐書‧玄宗紀下》: “敦風勸俗, 五教攸光。” 2.古代練兵的五項內容。 《管子‧兵法》: “五教, 一曰教其目, 以形色之旗;二曰教其身, 以號令之數;三曰教其足, 以進退之度;四曰教其手, 以長短之利;五曰教其心, 以賞罰之誠。 五教各習,… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 五教 — 拼音: wu3 jiao4 解释: 1. 父义、 母慈、 兄友、 弟恭、 子孝, 五种伦常教育。 书经·舜典: “汝作司徒, 敬敷五教, 在宽。 ”孔安国·传: “布五常之教。 ”左传·文公十八年: “举八元, 使布五教于四方, 父义、 母慈、 兄友、 弟共、 子孝, 内平外成。 ” 2. 训练军队的五种方法。 槌·兵法: “五教, 一曰教其以形色之旗, 二曰教其身以号令之数, 三曰教其足以进退之度, 四曰教其手以长短之利, 五曰教其心以赏罚之诚, 五教各习, 而士负以勇矣。 ” 3.… …   Taiwan national language dictionary

  • 五教 — 拼音:wu3 jiao4 1. 父義、 母慈、 兄友、 弟恭、 子孝, 五種倫常教育。 書經·舜典: “汝作司徒, 敬敷五教, 在寬。” 孔安國·傳: “布五常之教。” 左傳·文公十八年: “舉八元, 使布五教于四方, 父義、 母慈、 兄友、 弟共、 子孝, 內平外成。” 2. 訓練軍隊的五種方法。 槌·兵法: “五教, 一曰教其以形色之旗, 二曰教其身以號令之數, 三曰教其足以進退之度, 四曰教其手以長短之利, 五曰教其心以賞罰之誠, 五教各習, 而士負以勇矣。” 3.… …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 五教──贤首五教 → 五教──賢首五教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 賢首國師, 唐則天時, 於王宮講華嚴經, 感五雲凝空, 四華垂地, 因賜以賢首之號。 師以如來所說之法, 而有淺深不同, 乃約義立此五種之教。 以華嚴一經, 是佛稱性宣揚圓融法界之性, 判為一乘圓教。 餘經律論, 判屬小、 始、 終、 頓四教, 故名賢首五教。 (五雲者, 五色之雲也。 四華者, 四色之華也。 ) 〔一、 小教〕, 此教以隨機故, 但說人空, 不明法空。 縱少說法空, 亦不明顯。 但依六識、 三毒建立染淨根本, 未盡法源, 唯論小乘, 名為小教。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 五教──賢首五教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 賢首國師, 唐則天時, 於王宮講華嚴經, 感五雲凝空, 四華垂地, 因賜以賢首之號。 師以如來所說之法, 而有淺深不同, 乃約義立此五種之教。 以華嚴一經, 是佛稱性宣揚圓融法界之性, 判為一乘圓教。 餘經律論, 判屬小、 始、 終、 頓四教, 故名賢首五教。 (五雲者, 五色之雲也。 四華者, 四色之華也。 ) 〔一、 小教〕, 此教以隨機故, 但說人空, 不明法空。 縱少說法空, 亦不明顯。 但依六識、 三毒建立染淨根本, 未盡法源, 唯論小乘, 名為小教。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 五教十宗 — 華嚴宗將釋尊一生所說的教法, 判為五教十宗, 五教是由法分出, 十宗是由理分出。 五教者: 一、 小乘教, 是教鈍根小機之法, 但說生空, 而未說法空, 故又稱為愚法聲聞教。 二、 大乘始教, 是出小乘, 初入大乘的教法, 雖說大乘, 而未及究竟微妙的理性, 故名始教, 有相始教與空始教之分。 三、 大乘終教, 是對大乘純熟的根機, 所說盡理之教。 四、 大乘頓教, 是說大乘頓悟的教門者。 五、 一乘圓教, 是圓滿最上的教法, 明性海圓融, 緣起無盡, 極諸法的體性者。 十宗者: 一、… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 五教──刘虬五教 → 五教──劉虯五教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 齊朝隱士劉虯, 以如來所說一代聖教, 始自成道, 終至涅槃, 亦約其漸頓淺深次第, 立為五教, 故名劉虯五教。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔一、 人天教〕, 謂如來始初成道, 先為提謂長者, 說人天戒善, 乃是因緣果報, 實有之法, 是名人天教。 〔二、 有相教〕, 謂如來說阿含經時, 廣制眾戒, 皆是因果實有之法, 小乘之人, 持之而得道果, 是名有相教。 〔三、 無相教〕, 謂如來說四阿含經後, 談般若空慧法門, 空諸有相, 為令小乘之人解空得道, 是名無相教。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 五教──慧观五教 → 五教──慧觀五教 — ﹝出華嚴經疏并演義鈔﹞ 上元道場寺僧慧觀, 以如來所說一代聖教, 約施化次第而立此五種之教, 是為慧觀五教也。 〔一、 有相教〕, 謂如來於十二年前, 廣制眾戒, 皆是因果實有之法, 小乘於此得道, 是名有相教。 (十二年前者, 即說阿含等經之時也。 ) 〔二、 無相教〕, 謂如來說四阿含經後, 即說般若空慧法門, 空諸有相。 小乘解空得道, 是名無相教。 (梵語般若, 華言智慧。 ) 〔三、 抑揚教〕, 謂如來說淨名、 思益等經, 抑挫小果聲聞, 褒揚大乘菩薩, 是名抑揚教。 〔四、… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 五教──波颇五教 → 五教──波頗五教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 波頗, 梵語具云波頗蜜多, 華言明支, 中天竺三藏沙門也。 唐貞觀年間, 於大興善寺, 譯星陀羅尼經等。 以如來所說諸經聖教, 約其義趣淺深不同, 令眾生修行有序, 而立五教, 故名波頗五教。 (中天竺, 即西土之國名也。 三藏者, 經藏、 律藏、 論藏也。 梵語沙門, 華言勤息。 ) 〔一、 四諦教〕, 謂佛於阿含經說苦、 集、 滅、 道四諦之法, 為令聲聞之人修此而悟真空涅槃之理, 是名四諦教。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔二、 無相教〕, 謂佛於般若經中,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 五教──劉虯五教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 齊朝隱士劉虯, 以如來所說一代聖教, 始自成道, 終至涅槃, 亦約其漸頓淺深次第, 立為五教, 故名劉虯五教。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔一、 人天教〕, 謂如來始初成道, 先為提謂長者, 說人天戒善, 乃是因緣果報, 實有之法, 是名人天教。 〔二、 有相教〕, 謂如來說阿含經時, 廣制眾戒, 皆是因果實有之法, 小乘之人, 持之而得道果, 是名有相教。 〔三、 無相教〕, 謂如來說四阿含經後, 談般若空慧法門, 空諸有相, 為令小乘之人解空得道, 是名無相教。… …   Dictionary of Buddhist terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.